ZZJZ: KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 62 OSOBE U OKRUGU

Reg­istrovane su 62 osobe poz­i­tivne na korona virus u Pirot­skom okrugu u dane viken­da, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da korona virus potvr|en je kod 35 oso­ba iz Piro­ta, 12 iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 11 iz Bele Palanke. Poz­i­tivno je 57 pro­ce­na­ta anal­iziranih bri­se­va od ukupnog bro­ja testi­ranih. Na PCR anal­izu danas je posla­to 49 uzo­ra­ka u lab­o­ra­tori­ju ”„Vatreno oko” u Ni{u. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 30 bolesni­ka, navo­di se u saop{tenju. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot tokom viken­da obavl­jeno je 185 pre­gle­da, od kojih je 96 prvih. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci i Piro­tu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na sa ten­den­com pogor{anja, dok je u Babuš{nici nesig­ur­na sa ten­den­com prelas­ka u nepo­voljnu, navo­di se u saop{tenju. Epi­demi­olozi upo­zo­ravu da je inten­zitet preno{enja virusa u pop­u­laciji visok, a da je za dr‘anje epidemiolo{ke situaci­je pod kon­trolom klju~no sprovo|nje pre­ven­tivnih mera, kao i nas­tavak proce­sa vakci­naci­je. Od po~etka masovne imu­nizaci­je do 14. mar­ta u okrugu je ukup­no vakcin­isano 15.516 oso­ba, od toga je 10.377 prim­i­lo obe doze vakcine, ka‘u u ZZJZ.

U Srbi­ji zaražene još 4.634 osobe, pre­minu­lo 28 paci­je­na­ta od posled­i­ca virusa

U Srbi­ji je od posled­i­ca zaraze korona viru­som pre­minu­lo 28 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, a potvr|eno je da su zara‘ene jo{ 4.634 osobe od 15.265 testi­ranih, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Na res­pi­ra­tori­ma je 219 paci­je­na­ta od 4.516 ukup­no hos­pi­tal­i­zo­vanih. Pre­mi­jer­ka Ana Brn­abi} najav­il aje da }e sed­ni­ca Kriznog {taba biti odr‘ana sutra i da je izves­no da }e odre|ene mere biti poo{trene.