STIGLA OPREMA ZA POČETAK REKONSTRUKCIJE KROVA BOLNICE

Neophod­na opre­ma i mater­i­jal za rekon­struk­ci­ju Bol­nice i real­izaci­ju prve faze rado­va je stigla, izjavio je za TV Pirot direk­tor Op{te bol­nice Pirot dr Groan Petro­vi}. Petro­vi} ka‘e da dinamiku rado­va na nedeljnom nivou prate svi u~esnici u poslu: pred­stavni­ci Kance­lar­i­je za upravl­jan­je javn­im ula­gan­ji­ma, Gradske uprave , Op{te bol­nice i izvo|a~ rado­va.