OVE GODINE OČEKUJE SE ZAVRŠETAK IZGRADNJE LINIJE ZA SEKUNDARNU SEPARACIJU OTPADA

Izgrad­n­ja lin­i­je za sekun­dar­nu sep­a­raci­ju otpa­da na Region­al­noj deponi­ji Pirot jed­na je od najzna~ajnih inves­ti­ci­ja ovog preduze}a i gra­da Piro­ta u oblasti unapre|enja za{tite ‘ivotne sre­dine. Deo sred­sta­va za real­izaci­ju ovog pro­jek­ta obezbe­di­lo je MIn­istarst­vo za za{titu ‘ivotne sre­dine. Pred­stavni­ci Gra­da obav­ili su nedavno pono­vo kon­sultaci­je sa pred­stavnic­ma Min­istarst­va kako bi se ovaj pro­jekat sproveo kako je planirano.