ZA VIKEND RADE SAMO PREHRAMBENE PRODAVNICE, APOTEKE I BENZINSKE PUMPE

Tokom viken­da radi}e samo prehram­bene pro­davnice, apoteke i ben­zinske pumpe — saop{teno je posle sed­nice Republi~kog kriznog {taba. Otkazane su i sve man­i­festaci­je u Srbi­ji, osim utak­mi­ca koje ne mogu da se odlo‘e zbog unapred dogov­orenog sis­tema takimi~enja i ter­mi­na, rekao je posle sed­nice Republi~kog kriznog {taba pokra­jin­s­ki sekre­tar za zdravst­vo Zoran Gojkovi}. Osim srednjo{kolaca, na onla­jn nas­tavi od ponedelj­ka }e biti i u~enici od petog do osmog razre­da osnovnih {kola. Pre­ma anal­izi med­i­cin­skog dela kriznog {taba epidemiolo{ka situaci­ja u Srbi­ji je vanred­na. Epidemiolo{ki deo [taba op~ekuje da u nared­nom peri­o­du rasti broj obolelih, rekao je posle sed­nice Gojkovi}. Apelu­ju na gra|ane da se {to pre vakcini{u. Gojkovi} je rekao da nije taj­na da med­i­cin­s­ki deo {taba tra‘i produ‘enje mera za 14 ili 21 dan. O tome kako }e se nas­tavi­ti sa mera­ma odlu~iva}e se u ponedeljak.