USVOJEN REBALANS BUŽETA, UPUĆEN APEL DA SE SPREČE UTAPANJA U NIŠAVU

Danas je zasedao Grad­s­ki par­la­ment. Usvo­jen je rebal­ans bud‘eta gra­da Piro­ta u izno­su od 481 mil­ion dinara, Plan kap­i­tal­nih inves­ti­ci­ja za nared­ni ~etvorogodi{nji peri­od i jo{ neke odluke od zna~aja za nes­metano funkcionisan­je Piro­ta. Odbor­ni­ci Gradske skup{tine usvo­jili su jedno­glas­no apel upu}en nadle‘nim organ­i­ma da svako iz svo­je nadle‘žnosti, pre­duzme najo{tržije mere nad­zo­ra i kon­t­role u cilju bezbed­nos­ti a zbog re‘žima rada HE ”Pirot” , kako se ne bi de{šavali nemili i tragič~ni dogad­ja­ji uta­pan­ja u Ni{avu.