REKONSTRUISANA ZGRADA DOMA KULTURE U BABUŠNICI

Rekon­stru­isana je zgra­da Doma kul­ture u Babu{šnici. Ula­gana su sred­st­va iz op{Štinskog bud‘eta, ali i kroz bro­jne pro­jek­te. Na ovaj na~in omogu}eni su bolji uslovi za kul­turni ‘ivot u ovoj op{tini.