POVEĆAVA SE BROJ POZITIVNIH RODITELJA NA KOVID

Pre­ma podaci­ma ZZJZ, u posled­njih nedelju dana pogor{ava se epidemiolo{ka situaci­ja u Pirot­skom okrugu. U PU ”^ika Jova Zmaj” sedam vaspit­nih gru­pa stavl­jeno je pod epidemiolo{ki nad­zor, jer su se jav­ili roditelji, ~ija deca poha|aju vrti} da su poz­i­tivni na kovid.