NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ KORISTE 1.144 PORODICE

U Cen­tru za soci­jal­ni rad u Piro­tu bele‘i se pove}anje koris­ni­ka nov~ane soci­jalne pomo}i. Pove}anja ima i u drugim kat­e­gori­ja­ma za{tite.