KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD 41 OSOBE U OKRUGU

Korona virus potvr|en je kod jo{ 41 osobe iz okru­ga, a od posled­i­ca zaraze pre­minu­la su dva paci­jen­ta u Op{toj bol­ni­ci Pirot, navo­di se u saop{tenju ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da korona viru­som zara‘eno je 26 oso­ba iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 3 novozara‘ene osobe su iz Babu{nice i 4 iz Bele Palanke. Pre­ma podaci­ma Zavo­da pove}ava se pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti na PCR testi­ran­ju, poz­i­tivnih je, navo­di se, izme|u 30 i 50 odsto od ukupnog bro­ja testi­ranih. Na PCR anal­izu danas su posla­ta 34 uzor­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Mera ku}ne izo­lacije danas je nalo‘ena za 88 oso­ba, a ukin­u­ta za 17. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja ju~e je obavl­jeno 148 pre­gle­da, vi{e od 40 odsto je prvih pre­gle­da. U op{toj bol­ni­ci Pirot na le~enju je 21 paci­jent. Epi­demi­olozi situaci­ju u Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci i Piro­tu ocen­ju­ju kao nepo­voljnu sa ten­den­ci­jom pogor{anja, a u Babu{nici kao nesig­ur­nu sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepovoljnu. 

Od posled­i­ca virusa korona pre­minu­lo 26 oso­ba u Srbi­ji, zaraženo još 4.668

Od posled­i­ca infek­ci­je korona viru­som pre­minu­lo je 26 oso­ba u posled­n­ja 24 sata, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Pre­ma posled­njem pre­seku potvr|eno je jo{ 4.668 novozara‘enih, a testi­rana je 16.831 oso­ba. Na res­pi­ra­tori­ma je 208 paci­je­na­ta, a 4.408 je ukup­no na bolni~kom le~enju.