VEŽI POJAS, NE PREKIDAJ ŽIVOT

Saobra}ajna poli­ci­ja i Agen­ci­ja za bezbed­nost saobra}aja ove nedel­je real­izu­ju akci­ju ”Ve‘i pojas, ne preki­daj ‘ivot”. Akci­ja se real­izu­je u sarad­nji sa mre‘om saobra}ajnih poli­ci­ja Evrope.