REALIZACIJA PROGRAMA RELOF 2

Pred­stavni­ci č~etiri lokalne samouprave Pirot­skog okruga u Grad­skoj upravi Piro­ta pot­pisali su danas Mem­o­ran­dum o razumevan­ju sa pred­stavnici­ma pro­gra­ma RELOF 2 koji podr‘žava Vla­da [Šva­j­carske. Ovaj pro­jekat reforme lokalnih finan­si­ja pru‘ža stru~čnu pomo}ć za 48 jedini­ca lokalne samouprave.