KORONA VIRUS POTVRĐEN KOD JOŠ 28 OSOBA IZ OKRUGA

Korona virus potvr|en je kod jo{ 28 oso­ba iz okru­ga — 13 iz Piro­ta, 7 iz Dim­itro­vgra­da, jedne iz Babu{nice i 7 iz Bele Palanke, navo­di se u saop{tenju ZZJZ Pirot. Pre­ma podaci­ma Zavo­da pove}ava se pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti na PCR testi­ran­ju, poz­i­tivnih je, navo­di se, izme|u 30 i 50 odsto od ukupnog bro­ja testi­ranih. Na PCR anal­izu danas je posla­to 36 uzo­ra­ka u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. Mera ku}ne izo­lacije danas je nalo‘ena za 53 osobe, a ukin­u­ta za 13. U kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 149 pre­gle­da, od toga 96 kon­trolih. Epi­demi­olozi situaci­ju u Dim­itro­v­gradu, Beloj Palan­ci i Piro­tu ocen­ju­ju nepo­voljnom, dok je, navode u Babu{nici nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Intezitet preno{enja virusa u pop­u­laciji je visok, navo­di se u saop{tenju i nagla{ava da je neophod­no po{tovanje mera pre­vn­ci­je na suzbi­jan­ju {iren­ja virusa. Doda­je se da je pored primene svih mera, za odr‘avanje epidemiolo{ke situaci­je pod kon­trolom klju~na i vakci­naci­ja. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je do 10. mar­ta u okrugu je vakcin­isano 14.837 oso­ba, od kojih je 8.240 prim­i­lo i drugu dozu vakcine.