GRADSKA TOPLANA

Grad­s­ka toplana polako ulazi u sam fini{ gre­jne sezone koja proti~e bez prob­le­ma, ka‘e direk­tor Bratislav ]iri}. Pred nji­ma je mno­go posla i po zavr{eku sezone, isti~e ]iri} i doda­je da je od posebnog zna~aja infor­ma­ci­ja da }e se gra­di­ti gasovod koji }e poveza­ti Ni{ i Sofiju.