BOLNICA I DALJE U KOVID SISTEMU

U Op{toj bol­ni­ci Pirot trenut­no su sa sum­n­jom na kovid infek­ci­ju i sa kovidom hos­pi­tal­i­zo­vana 23 paci­jen­ta. Broj pri­je­ma stag­ni­ra u posed­njih petnes­tak dana ka‘e direk­tor Op{te bol­nice Pirot dr Goran Petro­vi}. Apelu­je na sve gra|ane da po{tuju mere pre­ven­ci­je jer je to na~in da se stane na put epidemiji.