U PIROTSKOM OKRUGU SVE MANJE VINOGRADA

U Pirot­skom okrugu sve je man­je vinogra­da. Neko­liko fak­to­ra uti~e na ovakvu nepo­voljnu situaci­ju. [ta su pre­poruke, u nared­nim minu­ti­ma za Tele­viz­iju Pirot gov­ori save­to­davac za vo}arstvo i vinogradarst­vo PSSS Goran Sve­tozare­vi}.