PČELARI

Ve} po~etkom mar­ta po~inju priprema u p~elinjacima. Pirot­s­ki p~elari posled­njih neko­liko god­i­na strahu­ju od drasti~nih var­i­jaci­ja u tem­per­a­turi koja mo‘e uti­cati na pa{u,a samim tim na pri­nos i kvalitet meda. Za sada ka‘u u Udru‘enju p~elara Pirot­s­ka dolina vreme ide na ruku.