ODLAŽE SE UTAKMICA IZMEĐU KK PIROT I KK VRŠAC

Utaki­ma 26. kola Ko{arka{ke lige Srbi­je, izme|đu KK Pirot i KK Vr{ac, koja je tre­ba­lo da bude odi­grana u petak, odlo‘ena je do dal­jeg. Utak­mi­ca je odlo‘ena zbog toga {to je jedan igra~ KK Pirot zara‘en viru­som korona i zato {to pos­to­ji sum­n­ja da ima jo{ zara‘eni hu klubu. U KK Pirot ka‘u da su testi­rani svi igra~i, kao i ~lanovi stru~nog {taba kluba.