MARTAĆ POJAČANJE STRUČNOG ŠTABA RADNIČKOG

Po{to je Niko­la Pua~a, {ef stru~nog {taba FK Radni~ki, u izo­laciji zbog Kovida19, upra­va klu­ba je donela odluku da anga‘uje Mio­dra­ga Marta}a kao poja~anje u stru~nom {tabu.