KORONA VIRUSOM ZARAŽENE JOŠ 34 OSOBE U OKRUGU, DVE OSOBE PREMINULE

Pre­ma podaci­ma ZZJZ na korona virus pozitivne su jo{ 34 osobe iz okru­ga, a od posled­i­ca zaraze pre­minule su dve osobe. Kovid-19 potvr|en je kod 19 oso­ba iz Piro­ta, 8 iz Dim­itro­vgra­da, 4 iz Babu{nice i 3 iz Bele Palanke, navo­di se u saop{tenju. Na PCR anal­izu danas su posla­ta 33 brisa u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jeno 167 pre­gle­da, od toga 70 prvih, navo­di se u saop{tenju. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dimtirov­gradu, Beloj Palan­ci i Piro­tu pro­cen­ju­je se kao nepo­volj­na, a u Babu{nici kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu. Pove}an je broj obolelih, ali i pre­gle­da u ambu­lan­ta­ma, ka‘e epi­demi­olog dr Rad­mi­la Zec. Pre­ma podaci­ma Zavo­da od po~etka masovne imu­nizaci­je do 9. mar­ta u okrugu vakcin­isana 14.691 oso­ba, a da su 8.054 osobe prim­i­le obe doze vakcine. 

Reg­istrovano 4590 zaraženih u Srbi­ji , pre­minu­la 21 osoba 

U Srbi­ji je danas reg­istrovano 4.590 zara‘enih korona viru­som od 16.929 testi­ranih oso­ba, objav­i­lo je Min­istarst­vo zdravl­ja. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minu­la je 21 oso­ba. Pre­ma zvani~nim podaci­ma na res­pi­ra­tori­ma je 212 oso­ba, dok je ukup­no na bolni~kom le~enju 4.311. Zbog pogor{anja epidemiolo{ke situaci­je sutra bi, pre­ma najava­ma predsed­nice Vlade, Ane Brn­abi}, tre­ba­lo da zase­da republi~ki Krizni {tab za suzbi­jan­je zarazne bolesti kovid-19 . Ona je rekla da }e neke mere najverovat­ni­je biti poo{trene i da je mogu}e usva­jan­je novih.