DAVANJE KRVI POSLE VAKCINACIJE

Za humanost nema prepre­ka. I kada je najte‘e, pa i u doba pan­demi­je, akci­je dobro­voljnog davan­ja krvi ne presta­ju. U toku je masov­na imu­nizaci­ja pro­tiv virusa korona. Dile­ma davala­ca je i mogu li dati krv posle vakcinacije?