VLADIMIR ILIĆ: PIROT IMA KVALITETNE I OBRAZOVANE LJUDE, ZATO SE DOBRO RAZVIJA 09032021

Slo­bod­na zona Pirot, strate{ki mora da se pro{iri, ka‘e izvr{ni direk­tor Zone Vladimir Ili}. Pre­ma nje­gov­im re~ima, Pirot ima mno­go poten­ci­jala, a lokalna samoupra­va je, ka‘e, mno­go u~inila i za razvoj, sada ve}, region­alne Slo­bodne zone Pirot.