PRED OKRUŽNOM PRIVREDNOM KOMOROM PIROT OSTVARENJE ZACRTANIH CILJEVA 09032021

Ugov­or­na okru‘na privred­na komo­ra Pirot u ovoj godi­ni ima zacr­tana 3 va‘na cil­ja. Re~ je o pove}anju ~lanst­va, formi­ran­ju novih udru‘enja i pro­jek­t­no finan­sir­an­je, ka‘e predsed­nik Komore Dra­gan Kosti}.