OBJAVLJEN TENDER ZA IZGRADNJU GASNE INTERKONEKCIJE NIŠ-DIMITROVGRAD 09032021

Objavlji­van­jem ten­dera za izbor izvo|a~a rado­va na gasovo­du Ni{-Dimitrovgrad Evrop­s­ka uni­ja i Srbi­ja su naprav­ile prvi korak ka real­izaci­ji velikog infra­struk­turnog pro­jek­ta koji }e zna~ajno pove}ati koli~inu gasa koja se isporu~uje doma}instvima u Srbi­ji. To }e znat­no doprineti i ve}oj ener­get­skoj sig­urnos­ti i ~isti­joj ‘ivot­noj sre­di­ni, saop{teno je iz EU info cen­tra. Ovaj gasovod poveza}e Ni{ i Sofi­ju. Omogu}i}e i lak{i prist­up gasu gra|anima i privre­di u Beloj Palan­ci, Piro­tu i Dim­itro­v­gradu. Plani­rani kapacitet gasovo­da omogu}i}e tran­fer 1,8 mil­i­jar­di kub­nih metara gasa godi{nje. O~ekuje se da gasovod po~ne da se gra­di tokom ove, a da se izgrad­n­ja zavr{i 2023. godine. Pro­jekat }e biti finan­sir­an bespovrat­nim sred­stvuima iz IPA fon­da EU u izno­su od 49,6 mil­iona evra. Real­izaci­ja pro­jek­ta finan­sira se i iz kred­i­ta Evropske inves­ti­cione banke sa 25 mil­iona evra. Usko­ro se o~ekuje pot­pi­si­van­je ugov­o­ra, navo­di se u saop{tenju. Zna~aj ove gasne interkonek­ci­je isti~u i {ef Del­e­gaci­je EU u Srbi­ji Sem Fabri­ci i min­istar­ka rudarst­va i ener­getike Zorana Miha­jlovi}. Gradona~elnik Piro­ta Vladan Vasi} izjavio je pre neko­liko dana za TV Pirot da }e ovaj gasovod mno­go zna~iti Piro­tu kao gradu i des­ti­naci­ji za investitore.