ZZJZ: JOŠ 30 OSOBA POZITIVNIH NA KORONA VIRUS U OKRUGU 08032021

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, ju~e i danas  registrovano je jo{ 30 pozitivnih osoba na korona virus: 16 osoba je iz Pirota, 6  iz Dimitrovgrada i 8 iz Bele Palanke.
Od posledica infekcije preminule su dve osoba iz Pirota, navodi se u saop{tenju Zavoda. Na PCR analizu danas su poslata 44 brisa u ni{ku laboratoriju ''Vatreno oko''.
Danas je nalo`ena mera ku}ne izolacije za 57 osoba,a ukinuta za 14. U poslednje dve nedelje Zavod registruje slu~ajefe obolevanja u~enika i zaposlenih u {kolama,
a odre|en broj |aka i zaposlenih u prosveti su u ku}noj izolaciji zbog pozitivnih ~lanova porodice. Od danas su u~enici srednjih {kola na online nasatavi. 
U Kovid ambulanti Doma zdravlja Pirot u dane vikenda obavljeno je 158 pregleda ,od kojih 70 prvih i 88 kontrolnih.. U Op{toj bolnici Pirot na le~enju je 20 pacijenata,
najvi{e iz Pirota 14. Epidemiolo{ka situacija u Pirotskom  okrugu procenjuje se kao nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu.  Od po~etka masovne vakcinacije
u Pirotskom okrugu vakcinisano je ukupno 13.700 lica od kojih je 8.026 primilo i prvu i drugu dozu vakcine. 

Vi{e od 4.000 novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od virusa korona u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istrst­va zdravl­ja kod 4.091 osobe potvr|en je virus korona od testi­ranih 13. 596. Pre­minu­lo je 17 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­vano je 4.237 paci­je­na­ta. Na res­pi­ra­tori­ma je 176 osoba.