PORAZI PIROTSKIH KOŠARKAŠA, KOŠARKAŠICA I FUDBALERKI 08032021

U redovnoj rubri­ci Sport­s­ki vikend ovog ponedelj­ka gov­o­rimo o ko{arci i ‘enskom fud­balu. Na‘alost tri pirot­s­ka klu­ba su pora‘ena min­u­log vikenda.