MINULOG VIKENDA U PIROTU POŠTOVANE PROPISANE MERE 08032021

Nove mere na suzbi­jan­ju {iren­ja epi­demi­je korona virusa, koje se odnose na zabranu rada odre|enih objeka­ta bile su na snazi tokom min­u­log viken­da. Jedi­no pro­davnice prehram­bene robe, apoteke i ben­zinske pumpe mogle su da rade do 21 sat. Zabrana se nije odnosi­la ni na pri­vatne ordi­naci­je i lab­o­ra­tori­je i delat­nost dostave hrane. U ski-centri­ma ugos­titeljs­ki objek­ti nisu radili tokom cel­og viken­da. Izuzeti su bili hotel­s­ki kafić}i i restorani, koji su mobli da uslu‘uju samo goste koji ima­ju pri­javl­jen boravak. Inspekci­je u Piro­tu kon­trolisale su po{tovanje mera.