BELA PALANKA NASTOJI DA SMANJI NEZAPOSLENOST I DA REAZUJE SVE PLANIRANE PROJEKTE 08032021

Op{tina Bela Palan­ka nas­to­ji da sman­ji stopu neza­poslenos­ti stvaran­jem povoljnog poslovnog okru‘enja. Pre­ma re~ima predsed­ni­ka Op{tine, Gorana Miljkovi}a, o~ekuju dolazak novih investi­to­ra i upo{ljavanje rad­ni­ka. On isti~e da nas­to­je da pobolj{aju ‘ivotne uslove i real­izaci­jom bro­jnih projekata.