ZZJZ: JOŠ 17 OSOBA POZITIVNIH NA KORONA VIRUS U OKRUGU 05032021

Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, registrovano je jo{ 17 pozitivnih osoba na korona virus: 9 osoba je iz Pirota, jedno  iz Dimitrovgrada,jedno iz Babu{nice i 6 iz Bele Palanke. Od posledica infekcije preminula je jedna osoba iz Dimitrovgrada, navodi se u saop{tenju. Na PCR analizu danas je poslat 41 bris u ni{ku laboratoriju ''Vatreno oko''. U Kovid ambulanti Doma zdravlja Pirot ju~e je obavljen 121 pregled, od toga 52 pacijenta prvi put su se javila sa simptomima covid-a. U Op{toj bolnici Pirot na le~enju je 20 pacijenata, najvi{e iz Pirota. Epidemiolo{ka situacija u Pirotskom  okrugu procenjuje se kao nesigurna sa tendencijom prelaska u nepovoljnu.  Od po~etka masovne vakcinacije u Pirotskom okrugu vakcinisana su ukupno 13.504 lica od kojih je 7.199 primilo i prvu i drugu dozu vakcine. U Pirotu je vakcinisano 9.670, od kojih je 4.823 primilo obe doze vakcine. Najve}i broj lica je vakcinisan kineskom Sinofarm vakcinom 10.495, potom Fajzerovom 1.123, ruskom Sputnik V 1.064 i najmanje Atra Zenekom 821. 

Jo{ 4.071 novopotvr|en slu~aj obol­e­van­ja od korona virusa u Srbiji 

Pre­ma posled­njim podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja, od testi­rana 15.774 gra|ana, 4.071 lice je lab­o­ra­tori­js­ki potvr|eno na virus korona. Bitku sa kovidom izgu­bi­lo je 17 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­van je 4.161 paci­jent. Na res­pi­ra­tori­ma je 166 pacijenata. 

Krizni {tab doneo nove mere 

^lanovi Kriznog {taba predlo‘ili su Vla­di da }e u sub­o­tu sve radi­ti do 12 sati zbog Zadu{nica,a posle 12 ~aso­va do ponedelj­ka u 6 sati radi}e samo pro­davnice hrane, leko­va i gori­va. Na skijali{tima i plan­i­na­ma ni{ta ne sme radi­ti tokom viken­da. Krizni {tab je doneo odluku da Vla­di predlo‘i da od ponedelj­ka na online nas­tavu pre|u sred­nje {kole. ^lan Kriznog {taba dr Pre­drag Kon rekao je da }e slede}i sas­tanak Kriznog {taba biti u utorak.