PETROVIĆ: DRŽAVA NASTAVLJA DA POMAŽE PRIVREDU I GRAĐANE 05032021

U vreme epi­demi­je korona virusa, najve}u {tetu pretr­peli su zaposleni u tur­iz­mu. Sredi­nom feb­ru­ara, Vla­da Srbi­ja je usvo­ji­la novi, tre}ći paket pomoć}i privre­di i građ|anima, vred­nos­ti 249,4 mil­i­jarde dinara, da bi ubla‘žila neg­a­tivne efek­te pan­demi­je korona virusa.