GERONTODOMAĆICE POMAŽU STARIMA U BELOJ PALANCI 05032021

Op{tina Bela Palan­ka real­i­zo­vala je pro­jekat ”Geron­to slu‘ba u funkci­ji ekonom­skog osna‘ivanja Roma” koji finan­sira Evrop­s­ka uni­ja, a sprovo­di se u sarad­nji sa SKGO. Pro­jekat je vredan vi{e od 66. 000 evra, a u~e{te Op{tine Bela Palan­ka je oko 6, 6 hil­ja­da. Pred­stavl­ja nas­tavak rani­je sproved­nih aktivnos­ti na unapre|enju soci­jalne za{tite stanovni{tva, u ovom slu~aju dve­ju ran­jivih dru{tvenih kat­e­gori­ja ‚Roma i star­i­je populacije.