ZAHUKTAVA SE GRAĐEVINSKA SEZONA

Gra|evin­s­ka sezona u Piro­tu se zahuk­ta­va. Osim rado­va na kap­i­tal­nom pro­jek­tu — izgrad­nji otvorenog bazena u naselju Sen­jak u toku su i radovi na rekun­struk­ci­ji fasa­da tri stam­bene zajed­nice u uli­ca­ma Srp­skih vladara, Takovskoj i Drago{evoj uli­ci.