U CENTRU NA 4. KILOMETRU TRENUTNO 61 MIGRANT

U Srbi­ji je trenut­no izme|u ~etiri i pet hil­ja­da migrana­ta. Mno­go ih je man­je nego u rani­jem peri­o­du, ka‘e Slo­bo­dan Savovi} iz Kome­sar­i­ja­ta za izbeglice i migraci­je. U okrugu su aktiv­na dva cen­tra za pri­h­vat migranata.