U BELOJ PALANCI SANIRAJU SE ŠTETE OD JANUARSKIH POPLAVA

U jan­u­arskim poplava­ma koje su pogodile Pirot­s­ki okrug po~etkom godine o{te}ena su bro­j­na doma}instva i u Beloj Palan­ci. Op{tinske komisi­je su naprav­ile popis o{te}enih ku}a i uradile pro­cenu {tete. Predsed­nik Op{tine Goran Miljkovi} ka‘e da o~ekuju pomo} dr‘ave za sanaci­ju, ali da }e sred­st­va biti izd­vo­je­na i iz op{tinskog bud‘eta.