TIGAR AD PONOVO POČINJE PROIZVODNJU LOVAČKIH ČIZAMA

Tigar ad pono­vo po~inje proizvod­nju lova~kih ~iza­ma, najavlju­je direk­tor ove kom­pani­je Vladimir Ili}. Po~etkom apri­la, bi}e odr‘ano ro~i{te za Unapred pripreml­jeni plan reor­ga­ni­zaci­je.