POČINJE PRVA LIGA ISTOK ZA RUKOMETAŠE

ORK Pirot spre­man je za nas­tavak sezone. Prvu utak­micu u nas­tavku takmi~enja pirot­s­ki rukometa{i igra­ju u Ni{u.