”DRUGA STRANA” PREMIJERNO PRED PUBLIKOM

Nova pred­sta­va Nar­o­dnog pozori{ta Pirot ”Dru­ga strana” pre­mi­jer­no je izve­de­na sino}. Komad je ra|en po tek­stu Dejana Dukovskog. Red­itelj je Vladimir Lazi}. Glumac Milan Nakov ovom pred­stavom obele‘ava 20 god­i­na rada.