APOTEKARSKA USTANOVA ODOLEVA IZAZOVIMA TOKOM EPIDEMIJE

Apotekars­ka ustano­va Pirot snab­de­ve­na je svim neophod­nim lekovi­ma. Sve to je rezul­tat i dobre sarad­nje sa proizvo|a~ima i dobavlja~ima, ka‘e za TV Pirot Sla|ana Zlatkovi}, direk­tor­ka Apotekarske ustanove Pirot.