ZZJZ: KOVID-19 POTVRĐEN KOD 19 OSOBA IZ OKUGA, PREMINULA JEDNA OSOBA

Od po~etka masovne imu­nizaci­je u Srbi­ji do 2. mar­ta u okrugu je vakcin­isano 13.277 oso­ba, a vi{e od polovine - 6.745 oso­ba, prim­i­lo je obe doze vakcine. Epidemiolo{ka situaci­ja u svim lokalnim samouprava­ma u okrugu je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom prelas­ka u nepo­voljnu, pro­cen­ju­ju stru~njaci. Od posled­i­ca korona virusa pre­minu­la jed­na oso­ba iz Piro­ta, a reg­istrovano je jo{ 19 novoobolelih — od toga 11 kovid poz­i­tivnih oso­ba je iz Piro­ta, 5 iz Dim­itro­vgra­da, 2 su iz Babu{nice i 1 je iz Bele Palanke, navo­di se u posled­njem izveŠ{taju. Pre­ma podaci­ma Zavo­da raste pro­ce­nat poz­i­tivnos­ti na PCR testi­ran­ju, ~ak je 41 pos­to poz­i­tivnih oso­ba u od ukupnog bro­ja testi­ranih. U saop{tenju se navo­di da se u posled­njih 7 dana reg­istru­ju pojedina~ni slu~ajevi zara‘enih u~enika i zaposlenih u {kola­ma i da je neophod­no da obra­zovne ustanove sprovode sve mere na suzbi­jan­ju {iren­ja kovid infek­ci­je. Na anal­izu u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko” danas je posla­to 29 bri­se­va. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot ju~e je obavl­jen 121 pre­gled, od toga 80 kon­trol­nih, navo­di se u saop{tenju. Na le~enju u Op{toj bol­ni­ci Pirot je 16 pacijenata. 

Pre­minu­lo još 16 oso­ba od posled­i­ca korona virusa, reg­istrovano 4.056 novoobolelih

Oposled­njeg pre­se­ka stan­ja u Srbi­ji pre­minu­lo je jo{ 16 oso­ba od posled­i­ca korona virusa, a reg­istrovano je 4.056 novozara‘enih, objavl­jeno je na saj­tu Min­istarst­va zdravl­ja covid19.rs. Pre­ma zvani~nim podaci­ma testi­ra­no je 16.175 oso­ba, na res­pi­ra­tori­ma je 161 paci­jent. Ukup­no su hos­pi­tal­i­zo­vane 4.072 osobe.