UZ SOCIJALNE KARTE JASNIJA SLIKA O POTREBAMA UGROŽENIH

Skup{tina Srbi­je nedavno je usvo­ji­la Zakon o soci­jal­nim kar­ta­ma. Na ovaj pravni okvir ~eka­lo se dugo u Srbi­ji. [ta ovaj zakon predvi|a i u kom smis­lu }e promeni­ti rad cen­tara za soci­jal­ni rad?