U AVGUSTU PREDRAČUN RADOVA ZA REKONSTRUKCIJU KOMPLEKSA “BELA MAČKA”

Stru~njaci Zavo­da za za{štitu spomeni­ka kul­ture iz Ni{aš pred­stavili su Nacrt ide­jnog re{šenja za rekon­struk­ci­ju kom­plek­sa “”Bela mač~ka”” u Piro­tu. Zavod }e radi­ti i pro­jek­t­no tehni~čku doku­mentaci­ju za rekon­struk­ci­ju i sanaci­ju objekta.