POVEĆAN BROJ DECE SA RESPIRATORNIM INFEKCIJAMA

Lekari Pred{kolskog i [kol­skog dis­panz­era Doma zdravl­ja posled­njih dana bele‘e pove}an broj dece sa res­pi­ra­torn­im infek­ci­ja­ma, koje su karakteristi~ne za ovo doba godine. Ove dve slu‘be od mar­ta pro{le godine od po~etka epi­demi­je korona virusa rade uz dodatne mere opreza jer ni deca nisu po{te|ena obol­e­van­ja od kovida.