OTVORENA IZLOŽBA ”ČETIRI GODIŠNJA DOBA” LJUBIŠE BRKOVIĆA

Lju­bitelji umet­nos­ti u nared­nih petnest dana u Galer­i­ji ”^edomir Krsti}” mogu da pogleda­ju izlo‘ba sli­ka i grafi­ka akadem­skog slikara i grafi~ara Ljubi{e Brkovi}a pod nazivom ”^etiri godi{nja dobra”. Izo‘ba je otvore­na sino}.