ZZJZ: JOŠ 29 NOVOPOTVRĐENIH SLUČAJEVA OBOLEVANJA U OKRUGU 02032021

Pre­ma posled­njim podaci­ma ZZJZ potvr|eno je jo{ 29 novobolelih od virusa korona u Pirot­skom okrugu. Najvi{e je iz Piro­ta 16, Dim­itro­v­grad 3 , Bela Palan­ka 6 i Babu{nica 4. Na anal­izu u lab­o­ra­tori­ju Vatreno oko posla­ta su jo{ 23 brisa. Trenut­no je u Op{toj bol­ni­ci Pirot hos­pi­tal­i­zo­vano 16 paci­je­na­ta( Pirot 11, Dim­i­tov­grad 3 i po jedan paci­jent iz Palanke i Babu{nice, saop{tavaju iz Zavo­da. Zaklju~no sa dana{njim danom u Pirot­skom okrugu vakcin­isane su 12.923 osobe.

Raste broj novopotvr|enioh slu~ajeva obol­e­van­ja u Srbiji 

Raste broj novopotvr|enih slu~ajeva obol­e­van­ja od COVID-19 u Srbi­ji. Od testi­rana 16. 743 , virus je potvr|en kod 4.157 oso­ba. Bitku sa kovidom izgu­bi­lo je 16 oso­ba. Hos­pi­tal­i­zo­van je 4.031 paci­jent. Na res­pi­ra­tori­ma je 168 paci­je­na­ta. Do danas je od po~etka epi­demi­je testi­ra­no blizu 3 mil­iona gra|ana.