REBALANSOM BUDŽETA NOVAC ZA BROJNE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE 02032021

Nared­na sed­ni­ca Skup{tine Gra­da Piro­ta bi}e odr‘ana 12. mar­ta, ka‘e za TV Pirot gradona~elnik Vladan Vasi}. Na dnevnom redu bi}e i rebal­ans bud‘eta.