REALIZACIJA PROJEKTA ”ŠKOLOGRAM” I U PIROTU 02032021

Pro­jekat ”[kolo­gram — zaprati mudro” bavi se pamet­nim kori{}enjem inter­ne­ta, odnos­no insta­gra­ma. Pro­jekat real­izu­je O[ ”14. okto­bar” iz Beogra­da, a ini­ci­ja­tor je Piro}anka koja ‘ivi i radi u Beogradu Mil­i­ca @ivkovi}.