PODRŠKA PRI UČENJU I RANOM RAZVOJU ROMSKE DECE U PIROTU 02032021

Odr‘ana je zavr{na kon­fer­en­ci­ja povodom real­izaci­je pro­jek­ta ”Cen­tar za rano u~enje Roma” koji je tra­jao god­inu i po dana. Sve aktivnos­ti prikazane su i kroz namen­s­ki ura|en film. Pro­jekat je real­i­zo­vao Grad Pirot u sarad­nji sa Udru‘enjem gra|ana Ternipe.