POBOLJŠANJE POLOŽAJA ZAPOSLENIH U KULTURI 02032021

U Min­istarstvu kul­ture i informisan­ja, odr‘an je sas­tanak pred­stavni­ka Saveza samostal­nih sindika­ta Srbi­je, Samostalnog sindika­ta kul­ture, Kon­fed­eraci­je slo­bod­nih sindika­ta i pred­stavni­ka nadle‘nog min­istarst­va. Sas­tanku je pris­ustvo­vao i pot­predsed­nik Samostalnog sindika­ta kul­ture Srbi­je Jovan Din~i}.