DR ZEC: NIJE VREME ZA OPUŠTANJE 02032021

Med­i­cin­s­ki deo Republi~kog kriznog {taba predla‘e uvo|enje poli­ci­jskog ~asa u Srbi­ji zbog aktuelne epidemiolo{ke situaci­je. U Pirot­skom okrugu epidemiolo{ka situaci­ja je i dal­je nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja, ka‘e epi­de­milog dr Rad­mi­la Zec. Pove}ava se pro­ce­nat poz­i­tivnih bri­se­va u odno­su na broj poslatih uzo­ra­ka na PCR testiranje.