ZZJZ: OD POSLEDICA VIRUSA KORONA PREMINULE 3 OSOBE, VIRUS POTVĐEN KOD JOŠ 16 IZ OKRUGA 01032021

Od po~etka masovne imu­nizaci­je do kra­ja feb­ru­ara u okrugu je vakcin­isano ukup­no 12.416 oso­ba, saop{teno je iz ZZJZ. Pre­ma podaci­ma Zavo­da u dane viken­da reg­istrovano je 16 poz­i­tivnih oso­ba na korona virus — 7 oso­ba je iz Piro­ta, 2 su iz Dim­itro­vgra­da, 3 iz Babu{nice i 4 iz Bele Palanke. Od posled­i­ca infek­ci­je pre­minule su tri osobe, navo­di se u saop{tenju. Na PCR anal­izu danas je posla­to 40 bri­se­va u ni{ku lab­o­ra­tori­ju ”Vatreno oko”. U Kovid ambu­lan­ti Doma zdravl­ja Pirot u sub­o­tu i nedelju obavl­jen je 141 pre­gled, od toga 61 paci­jent prvi put se javio sa simp­tomi­ma covid‑a. U Op{toj bol­ni­ci Pirot na le~enju je 18 paci­je­na­ta, najvi{e iz Piro­ta. Epidemiolo{ka situaci­ja u Dim­itro­v­gradu ocen­ju­je se i dal­je kao nesig­ur­na ali sta­bil­na, a u Beloj Palan­ci, Piro­tu i Babu{nici kao nesig­ur­na sa ten­den­ci­jom pogor{anja.

Registrovano još 3.469 novoobolelih, pre­minu­lo 16 oso­ba od posled­i­ca virusa korona

Pre­ma podaci­ma Min­istarst­va zdravl­ja od posled­i­ca korona virusa pre­minu­lo je jo{ 16 oso­ba u posled­n­ja 24 sata. Reg­istrovano je jo{ 3.469 novoobolelih, a od posled­njeg pre­se­ka stan­ja testi­ra­no je 13.286 oso­ba, navo­di se na saj­tu covid19.rs. Na res­pi­ra­tori­ma su 164 paci­jen­ta, a ukup­no je hos­pi­tal­i­zo­vano 3.977 osoba.