”PRE VREMENA ČUDA” OMAŽ PEKIĆEVOM STVARALAŠTVU 27022021

Ovogodi{nji praznik knjige u Piro­tu prakti~no je po~eo pred­stavl­jan­jem zbirke pri~a koja je posve}ena stvarala{tvu Borisla­va Peki}a. O ovom delu su gov­o­rili knji‘evnici Vule @uri} i Dejan Sto­jiljkovi}. Mod­er­a­tor je bio Vladimir Veljkovi}.